Racing the Sun

Racing the Sun, Linmei Shipan Ecological Trail, Yilan County, Taiwan Photograph by Lee Yuan Sheng Descending down a corner on a mountain bike trip along the Linmei Shipan Ecological Trail in Yil...